ทำความรู้จักโรคมะเร็งกันเถอะ

โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2550 ทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคนี้เกือบ 8 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด กว่า 2 ใน 3 ของผู้เสียชีวิต อยู่ในประเทศที่มีฐานะยากจน และมีรายได้ระดับปานกลาง โดยมะเร็ง 5 ชนิดที่พบมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก และจากพันธุกรรม แม้ว่าอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งจะสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็พบว่าอัตราการรอดชีพและอัตราการหายขาดจากโรคมะเร็งก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันได้มีการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาด้วยวิธีการใหม่ ทั้งในด้านของ การผ่าตัด ฉายรังสี หรือยาเคมีบำบัดใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรักษา โรคมะเร็งอย่างผสมผสานกัน ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านง่ายและให้ความรู้สึกเป็นกันเอง

หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยได้เรียบเรียงให้อ่านง่ายและให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เพื่อให้ท่านได้เห็นความสำคัญและทำความเข้าใจในโรคมะเร็ง การปฏิบัติตัว และการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง . . .

หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการ เรียบเรียงให้อ่านง่ายและให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เพื่อให้ท่านได้เห็นความสำคัญและทำความเข้าใจในโรคมะเร็ง การปฏิบัติตัว และการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง ทราบถึงอาการบ่งชี้ถึง โรคมะเร็งในเบื้องต้น เข้าใจวิธีการตรวจ และการรักษาในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถสื่อสารกับแพทย์ได้ อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่ต่อไปได้อย่างถูกต้อง

การอ่านหนังสือเล่มนี้ คณะผู้นิพนธ์พยายามใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยลดภาษาต่างประเทศ หรือศัพท์ทางการแพทย์ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศัพท์ทางการแพทย์บางคำเป็นสิ่งที่มี ประโยชน์ ดังนั้นผู้อ่านควรจะได้ทำความรู้จักและทำความเข้าใจ ลองฝึกออกเสียงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะ ไม่คุ้นปาก หรือว่ากังวลว่าจะพูดไม่ถูกต้อง ท่านสามารถฝึกออกเสียงและสอบถามพยาบาลหรือแพทย์ ของท่านว่าออกเสียงถูกหรือไม่ แล้วท่านจะสามารถสื่อสารกับแพทย์ของท่านได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น

ขอบคุณเนื้อหาที่ดีจาก

-+=