เกี่ยวกับ TCS

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

Objectives

1.

ร่วมพัฒนา อบรม สนับสนุนกิจกรรม เพื่อช่วยเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งและที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสาธารณประโยชน์ของโรคมะเร็ง โดยให้เกิดความร่วมมือกันในวงกว้าง

2.

ให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อการดูแลและ รับมืออย่างถูกต้อง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเข้าถึงการรักษาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

3.

จัดกิจกรรมและสร้างสรรค์สื่อ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อดีตผู้ป่วย ผู้ดูแล และเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่บุคคลทั่วไป

4.


ขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน
ด้านโรคมะเร็ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในทุกมิติ ให้มั่นคงและยั่งยืน

5.

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับบุคคลากรทางการแพทย์ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล

คณะกรรมการ

Committee

คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์

นางสาวศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์

ประธานกรรมการมูลนิธิ

อดีตผู้ป่วยมะเร็งเจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจ เรื่องจริงกะเบลล์

คุณสมบัติ หทัยเปี่ยมสุข

นายสมบัติ หทัยเปี่ยมสุข

รองประธานกรรมการ

อดีตผู้ป่วยมะเร็ง
ประธานเครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร

ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร

กรรมการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด โรคมะเร็ง และชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้อำนวยการเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม • เลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

คุณอรวรรณ โอวรารินท์

นางอรวรรณ โอวรารินท์

กรรมการ

อดีตผู้ป่วยมะเร็ง
ประธานชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐ เลิศเลอพันธ์

กรรมการ

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ • คุณพ่อและสามีผู้ดูแลอดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งเต้านม

ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์

ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์

กรรมการ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พระนครศรีอยุธยา
และ เจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจ สู้สิแม่ ก็แค่มะเร็ง

นายแพทย์ อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

นายแพทย์ อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

เหรัญญิก

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ • แพทย์ประจำสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข • กรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด • กรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ • ที่ปรึกษาชมรมจักรยานกู้ชีพ

คุณสุภาพ นาคพงศ์พันธ์

นายสุภาพ นาคพงศ์พันธ์

กรรมการและเลขานุการ

ประธานสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นางจุฑามาศ ทวีกุล

นางจุฑามาศ ทวีกุล

ที่ปรึกษา

นางสาวดาราณี โพธิน

นางสาวดาราณี โพธิน

ที่ปรึกษา

เราช่วยอะไรคุณได้บ้าง

How we may help you

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

ให้คำปรึกษาด้านการดูแลผู้ป่วย

ให้คำแนะนำและประสานงานเครือข่าย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร

จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดหารายได้

จัดทำทำเนียบของสมาชิกชมรมและเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย

Associates

โลโก้ TBCC

ชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
โลโก้ เยือนเย็น

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care)
Art for cancer logo

ART for CANCER by Ireal

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง
ไอคอน จาคี มะเร็งไดอารี่

จาคี มะเร็งไดอารี่

เมื่อชีวิตต้องพบกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เข้าสู่ระยะสุดท้าย ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งไลฟ์สไตล์ และความคิด
โลโก้ เครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

บ้านทวารใหม่ ทวารเทียม

Ostomy volunteer จิตอาสา ทวารใหม่ (ทวารเทียม) เพื่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
คิดนวัตกรรมมาช่วยและเพื่อเป็นประโยชน์ อยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อมีทวารใหม่
โลโก้ ชมรมนมเย็น

ชมรมนมเย็น

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านม กลุ่มเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคใต้
รับฟัง “นมเย็นออนแอร์” ได้ทางสถานีวิทยุ PSU FM 88 ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 20.00-21.00 น.
https://youtu.be/B1YW1tWA7mQ

โลโก้ มิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

มูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

กำลังใจนั้นสร้างได้ มิตรภาพดีๆ ก็เช่นกัน
โลโก้ Stronger than cancer

Stronger than Cancer

กลุ่มของคนมะเร็งที่แข็งแรงกว่ามะเร็ง
โลโก้ Thai CML

ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย (ThaiCML)

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา และสิทธิของผู้ป่วยที่ควรจะได้รับในการรักษา

กิจกรรมโครงการ

Activities


ประมวลภาพกิจกรรม

Photo Gallery

-+=