The Last Life Lesson | ‘ความเจ็บปวดและความทรมานครั้งสุดท้าย’

The Last Life Lesson | ‘ความเจ็บปวดและความทรมานครั้งสุดท้าย’

จากทอล์ค “วิชาชีวิตบทสุดท้าย”
The Last Life Lesson ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562
‘ความเจ็บปวดและความทรมานครั้งสุดท้าย’

  • เรียนรู้วิธีการจัดการความเจ็บปวดอย่างถูกวิธี
  • ลดความเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการให้มอร์ฟีน การหยุดยา อดน้ำอดอาหาร ที่ช่วยในการบรรเทาความปวดที่เกิดขึ้น
  • โดย นอ.นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด

ติดตามชีวามิตร เพื่อนคู่คิด ชีวิตปลายทาง

-+=