Download สื่อต่างๆ

  • รู้สู้มะเร็ง (E-book)
    คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เข้าใจวิธีป้องกัน และตระหนักที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงเมื่อถึงเวลาอยู่ร่วมกับมะเร็ง
  • หนังสือ สูญเสีย ไม่เสียศูนย์
    ความสูญเสีย (Loss) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราสามารถดูแลความโศกเศร้าจากการสูญเสีย (Grief) ไม่ให้เสียศูนย์มากเกินไปได้
  • ตารางบันทึกอาการ (Cancer Journal)
    สมุดบันทึกการรักษา และสุขภาพ
-+=