คอกช่วยเดิน

เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนป่วยของเราใช้งานแขนทั้งสองข้างได้ เพราะมันต้องจับสองมือ ยกไปข้างหน้าเพื่อช่วยเดิน

-+=