Home Chemotherapy

เพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ รับมือได้ทัน กับโรคมะเร็งลำไส้ และถุงทวารเทียม รวมถึงการปรับตัวปรับใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

foxtitude

กรกฎาคม 26, 2565

Home Chemotherapy และกินอยู่อย่างไรเมื่อมีถุงทวารเทียม

เพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ รับมือได้ทัน กับโรคมะเร็งลำไส้ และถุงทวารเทียม รวมถึงการปรับตัวปรับใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

foxtitude

ตุลาคม 30, 2564
-+=