Peaceful Death

Peaceful Death
ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

Website : https://peacefuldeath.co/

Facebook page : Peaceful Death

Peaceful death คือกลุ่มเพื่อนกิจกรรม ทำงานสนับสนุนการอยู่และตายดี

ความตายถูกรับรู้แต่ด้านความสูญเสีย เจ็บปวดทรมาน เป็นอัปมงคล น่าหวาดกลัว จึงทำให้คนพากันแกล้งลืมความตาย ไม่ตระหนักถึงความจริงว่า ความตายต้องมาเยี่ยมเยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่ง

ความกลัว

ความกลัวที่ตามมาด้วยการหลีกเลี่ยง และความประมาทที่ตามมาด้วยการละเลย ไม่สนใจการเรียนรู้การรับมือกับความตาย ทำให้เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิดต้องประสบกับความเจ็บป่วยหรือการตายเข้าจริงๆ ก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีสติ ผู้ประสบปัญหามากที่สุดคือผู้ป่วยที่ได้รับความทรมานจากการยืดความตาย ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอาจตายท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อการตายอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ครอบครัว ญาติ และผู้ดูแล

ขณะเดียวกัน ญาติ ผู้ดูแล และครอบครัวก็ตกอยู่ในความเศร้าหมอง สิ้นหวัง ไร้ทางออก จากการแบกรับภาระการดูแลอย่างมหาศาล จากการยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีเกินความจำเป็น

สื่อที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย

กลุ่ม Peaceful Death จึงพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนพัฒนากลไกทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการเผชิญความตายอย่างสงบ ในขณะเดียวกันก็เกื้อกูลชีวิตและสังคมที่ดีงาม

กิจกรรมเพื่อการอยู่และตายดี

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตายดี นอกจากนี้ยังคงจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้การศึกษาด้านการเตรียมตัวตายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำหลักสูตรการอบรม การผลิตเนื้อหา และการจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีความหลากหลาย

เบาใจ 101

วิชาเบาใจ 101 เพื่อการวางแผนดูแลล่วงหน้า

หนังสือเสียง

หนังสือเสียงในโครงการชุมชนกรุณา Peaceful Death

ห้องเรียน Palliative Care

แชร์ประสบการณ์การดูแลแบบชีวาภิบาล และเรียนรู้การก้าวข้ามความสูญเสีย

บทเพลงโดย Peaceful Death

บทภาวนา

อื่น

ยังมี playlist ที่น่าสนใจอีก คลิกได้เลย

Peaceful Death ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

-+=