รู้สู้มะเร็ง (E-book)

คู่มือ รู้สู้มะเร็ง

รู้สู้มะเร็ง being

อ่านได้ที่ 👇

https://www.nci.go.th/th/File_download/fight_cancer/E_book1/mobile/index.html#p=3

“รู้สู้มะเร็ง”

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เข้าใจวิธีป้องกัน และตระหนักที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 

❤️ รู้สัญญาณเตือนการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงและวิธีหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง

❤️ สู้ เมื่อต้องเผชิญโรคมะเร็ง

❤️ มะเร็ง รู้เร็ว รักษาทัน ป้องกันได้

เนื้อหาประกอบด้วย 

  • มะเร็งคืออะไร
  • ปฏิทินรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง
  • สุขภาพดี…เราเลือกได้
  • มะเร็ง..รักษาได้ เข้าถึงได้
  • เป็นมะเร็ง…มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  • มะเร็ง…เรียนรู้ได้

ขอบคุณจากหัวใจ

-+=