3 วิธีตรวจหามะเร็งลำไส้ และอาการที่อาจพบหลังตรวจ

3 วิธีตรวจหามะเร็งลำไส้

3 วิธีตรวจ

ปัจจุบันการตรวจมะเร็งลำไส้สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว มีหลักๆ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

ชวนมาดูประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อจำกัด ความถี่ในการตรวจของแต่ละวิธีกันด้วย

มะเร็งลำไส้น่ากลัวตรงที่ “ส่วนใหญ่กว่าจะตรวจเจอก็ลุกลามไปเยอะแล้ว”

ดังนั้น เมื่อพบอาการผิดปกติของระบบขับถ่าย แม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจแต่เนิ่นๆ ได้

มะเร็งลำไส้น่ากลัวตรงที่ “ส่วนใหญ่กว่าจะตรวจเจอก็ลุกลามไปเยอะแล้ว”
ดังนั้น เมื่อพบอาการผิดปกติของระบบขับถ่าย แม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจแต่เนิ่นๆ ได้ ส่วนคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองสม่ำเสมอแม้ไม่มีอาการ

มะเร็งลำไส้ ยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสหายมากขึ้น 🩺

ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ

การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test หรือ FIT) 🩸

วิธีการตรวจ

 1. เก็บตัวอย่างอุจจาระ สามารถเก็บอุจจาระจากบ้านมาตรวจได้
 2. เจ้าหน้าที่นำไปตรวจด้วยชุดทดสอบ
 3. ทำการแปลผล

ผลตรวจ

ผลเป็นลบ (Negative): ไม่พบเลือดแฝงในอุจจาระ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยง ควรตรวจซ้ำทุก 1 ปี
ผลเป็นบวก (Positive): ต้องตรวจยืนยันต่อด้วยวิธีส่องกล้อง

สามารถตรวจได้ทุกปี แต่ไม่สามารถตรวจพบเนื้องอกบางชนิดได้

ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการส่งตรวจระหว่างมีประจำเดือน หรือเป็นริดสีดวงทวาร

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Colonography) 🖥️

วิธีการตรวจ

 1. 1- 2 วันก่อนตรวจ ให้ทานอาหารอ่อน งดอาหารที่มีกากใย
 2. กินยาระบายที่แพทย์สั่ง

ผลตรวจ

ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงถ่ายภาพผ่านบริเวณช่องท้อง แล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลภาพตัดขวางที่ได้เป็นภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื่อตรวจดูรอยโรค หรือติ่งเนื้อ ใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที

ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 🔎

การเตรียมตัว

 • กินยาระบายที่แพทย์สั่ง
 • งดดื่มน้ำและอาหารก่อนตรวจ 4-8 ชั่วโมง
 • สวนล้างลำไส้ ในกรณีลำไส้อุดตัน หรือตรวจฉุกเฉิน

วิธีการตรวจ

แพทย์จะสอดกล้องที่เป็นท่อขนาดเล็กโค้งงอได้เข้าไปทางทวารหนัก เพื่อตรวจดูลำไส้ใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 20-45 นาที ถ้าพบสิ่งผิดปกติ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา

อาการที่อาจพบภายหลังการตรวจ

 • แน่นอึดอัดท้อง: จะค่อยๆ หายเมื่อได้เรอหรือผายลม
 • เจ็บท้องน้อยหรือทวารหนัก: จะค่อยๆ หายเอง
 • อาจมีเลือดออกได้หากมีการตัดเนื้องอก – กรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติ ท้องแข็ง ปวดท้องมาก มีไข้สูง ควรรีบพบแพทย์

ข้อควรระวัง: ห้ามขับรถ ทำงานกับเครื่องจักร และทำงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังตรวจ

เปรียบเทียบวิธีตรวจมะเร็งลำไส้ทั้ง 3 วิธี

📍 การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test หรือ FIT)

ประสิทธิภาพ: ความไว 79% (ต่ำกว่าวิธีอื่น)

ข้อดี: ไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน สามารถเก็บอุจจาระจากบ้านมาตรวจได้

ข้อจำกัด: ไม่สามารถตรวจเนื้องอกบางชนิดได้

ความถี่ในการตรวจ: ทุกปี

📍 การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Colonography)

ประสิทธิภาพ: ความไว 90 – 100% ขึ้นกับขนาดของเนื้องอก

ข้อดี: ไม่ต้องใช้ยานอนหลับ มีความแม่นยำ ง่ายและสะดวก

ข้อจำกัด:

 • ไม่สามารถตรวจเนื้องอกชนิดแบนได้
 • หากเจอเนื้องอกยังคงต้องส่องกล้องต่อ
 • ต้องทานยาระบายเตรียมลำไส้
 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านภาพรังสีชนิดนี้น้อย

ความถี่ในการตรวจ: ทุก 5 ปี

📍 การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

ประสิทธิภาพ: ความไว 90 – 100%

ข้อดี: สามารถตัดรอยโรคออกมาก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ รวมถึงเนื้องอกขนาดเล็กหากส่องตรวจพบ

ข้อจำกัด

 • อาจมีอาการปวดหลังการตรวจ
 • จำเป็นต้องทานยาระบายเตรียมลำไส้
 • ต้องฉีดยานอนหลับ
 • มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 4 – 8 คน ต่อ 10,000 คน

ความถี่ในการตรวจ: ทุก 10 ปี

แหล่งอ้างอิง

เพจ ลำไส้ศาสตร์

Shaukat A, Kahi CJ, Burke CA, et al. ACG Clinical Guidelines: Colorectal Screening 2021. Am J Gastroenterol. 2021 Mar 1;116(3):458-479.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง (ม.ป.ป). กรุงเทพฯ:โฆษิตการพิมพ์.

ศิริพร พินัยกุล. (2553). การตรวจคัดกรองมะเร็งลำ ไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์. สงขลานครินทร์วารสาร, 28 (6), 349-358.

ชัยวัฒน์ เชิดเกียรติกุล และคณะ. (2558). การตรวจพิเศษรังสีลำไส้ใหญ่. วารสารรังสีวิทยาศิริราช, 2(1), 21-29.

สงขลานครินทร์วารสาร, 28 (6), 349-358.

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

-+=