ชีวามิตร

ชีวามิตร

Website : https://www.cheevamitr.com/
Facebook page : ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise

สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต

เมื่อถึงปลายทาง ทุกคนควรมี “สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต” แบบประคับประคองให้อยู่สบาย เพื่อพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดังนั้น ชีวามิตร จึงมีเจตนาในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผน ‘ชีวิตระยะสุดท้าย’ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูล และแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิงและเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

-+=