การกลับมาของมะเร็ง

การกลับมาของมะเร็ง

เมื่อคุณเริ่มได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนั้น มักจะมีการให้การรักษาเพื่อกำจัดมะเร็งนั้น แพทย์ของคุณจะตัดสินใจว่าจะให้การรักษาแบบไหน โดยพวกเขานั้นจะให้การรักษาแบบเดี่ยวหรือผสมผสานในการลดโอกาสของการมีเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ โชคร้ายที่เซลล์มะเร็งนั้นก็สามารถหลงเหลืออยู่ได้ในบางครั้งหลังจากการรักษา หากมันเกิดขึ้นนั้นมะเร็งก็อาจจะกลับมาได้ โดยอาจเกิดขึ้นหลายปีหลังจากการรักษาก็ได้

มะเร็งนั้นสามารถกลับมาในบริเวณเดียวกับที่เคยเกิดหรืออาจเป็นที่อื่นๆ ของร่างกายได้ โดยมะเร็งที่กลับมานั้น: ในส่วนเดิมของร่างกายนั้นเป็นที่รู้จักว่าเป็นการกลับมาในส่วนเดิม ในส่วนอื่นๆ ของร่างกายนั้นเรียกว่าเป็นการแพร่กระจายของมะเร็งหรือมะเร็งทุติยภูมิ โดยทั่วไปแล้วก็จะให้การรักษากับมะเร็งที่กลับมาใหม่นี้ โดยเป็นไปได้ที่จะใช้การรักษาเพื่อกำจัดมะเร็งออกไปได้ บางครั้งมะเร็งก็กลับมาได้ โดยมันเกิดจากยังมีส่วนของเซลล์มะเร็งเล็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือการสแกนตรวจสอบ ที่หลงเหลืออยู่หลังจากการรักษามะเร็ง โดยเมื่อทิ้งเวลาไปแล้วเซลล์มะเร็งนั้นสามารถเริ่มที่จะแบ่งตัวอีกครั้งและทำให้กลายเป็นมะเร็งใหม่ได้ การรักษานั้นทำไปเพื่อกำจัดมะเร็งทั้งหมดเพื่อจะมะเร็งจะได้ไม่กลับมา

มีหลายคนนั้นได้รับการผ่าตัดเพื่อกำจัดเอามะเร็งออกไป โดยเนื้อเยื่อที่ดีรอบมะเร็งนั้นก็ยังได้รับการผ่าตัดเอาออกไปด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเซลล์มะเร็งทั้งหมดนั้นได้รับการนำออกไปในระหว่างการผ่าตัดนั้น ในการลดความเสี่ยงของการหลงเหลืออยู่ของเซลล์มะเร็งหลังการผ่าตัดนั้น ก็จะมีการใช้การรักษาวิธีอื่นเพิ่มเติมด้วยเช่นการใช้เคมีบำบัด, รังสีรักษาและการรักษาแบบเป้าหมาย (เชิงชีวภาพ) อีกด้วย โดยนี่เรียกว่าเป็นการรักษาช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยอาจรักษาก่อนการผ่าตัดก็ได้ โดยนี่เรียกว่าเป็นการรักษาเพิ่มเติมแบบใหม่อีกด้วย 

ในมะเร็งบางชนิดเช่นลิวคีเมียหรือลิมโฟมา นั้นการผ่าตัดนั้นเป็นการรักษาที่ไม่เหมาะสม ในกรณีนี้ก็จะใช้เคมีบำบัด, รังสีรักษา,หรือการรักษาแบบเป้าหมายอื่นๆ การรักษาเหล่านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายในการทำลายเซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมักใช้หลายการรักษาร่วมกัน ที่จะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตามโชคร้ายที่ไม่มีการักษาใดที่จะรับประกันว่าได้ผลเต็ม 100% บางครั้งเซลล์มะเร็งนั้นก็สามารถจะหลงเหลืออยู่และกลับมาเป็นมะเร็งได้ – บางครั้งนั้นก็เป็นเวลาอีกหลายปี ถ้ามะเร็งนั้นกลับมาในอวัยวะส่วนอื่นนอกเหนือจากส่วนเดิมนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นการแพร่กระจายของมะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งนั้นอาจแพร่กระจายไปได้ผ่านระบบไหลเวียนเลือดหรือน้ำเหลือง เมื่อเซลล์ที่ออกมาจากที่ๆ เป็นมะเร็งที่แรกแล้วไปก่อเป็นมะเร็งที่อื่นๆ นั้น 

หากมะเร็งนั้นกลับมามันก็สามารถรักษาได้อีกครั้ง โดยในสถานการณ์เช่นนี้การรักษาควบคุมมะเร็งนั้นอาจกินเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ในบางสถานการณ์นั้นอาจจะให้การรักษาที่มีจุดมุ่งหมายในการกำจัดมะเร็งอีกครั้ง เรามีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเพิ่มเติมรวมทั้งวิดีโอของอแมนด้าที่อธิบายถึงการที่เธอผ่านประสบการณ์การมีมะเร็งที่กลับมาอีกด้วย