085-442-4914
ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

"เราคือเพื่อน ที่พร้อมช่วยคุณ"

ชมรมเพื่อนมะเร็งไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ สิงหาคม 2558 เป็นองค์รกรจิตอาสา ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ นักวิชาการ หน่วยงานและองค์กรสนับสนุนต่างๆ ได้แก่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ที่มีความประสงค์จะดูแลช่วยเหลือกันในด้านสุขภาพทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษา การดูแล การใช้บริการ การดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยชมรมฯได้รับการรับรองจากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

เมื่อเดือนกันยายน 2559 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งจากโรงเรียนแพทย์ สถานพยาบาล ศูนย์ชีวาภิบาล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สำคัญของประเทศรวมมากกว่า 10 แห่ง

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

1.

ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ของโรคมะเร็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล 

2.


ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อการดูแลรับมืออย่างถูกต้อง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการเข้าถึงการรักษาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

3.


จัดกิจกรรมและสร้างสรรค์สื่อเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อดีตผู้ป่วย ผู้ดูแลและเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่บุคคลทั่วไปในสังคม

4.


ขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านโรคมะเร็งเพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และอดีตผู้ป่วยมะเร็งในทุกมิติให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการ

นางสาวศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์

ประธานกรรมการมูลนิธิ อดีตผู้ป่วยมะเร็ง เจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจ เรื่องจริงกะเบลล์

นายจาคี ฉายปิติศิริ

รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิ อดีตผู้ป่วยมะเร็ง เจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจ จาคี มะเร็งไดอารี่

นายแพทย์ อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

เหรัญญิก ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แพทย์ประจำ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข กรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด กรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานกูชีพ

ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร

กรรมการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด โรคมะเร็ง และชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

นางอรวรรณ โอวรารินท์

กรรมการ อดีตผู้ป่วยมะเร็ง ประธานชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

นายสมบัติ หทัยเปี่ยมสุข

กรรมการ อดีตผู้ป่วยมะเร็ง ประธานเครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นายสุภาพ นาคพงศ์พันธ์

กรรมการ ประธานสถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์)

นางสาวไอรีล ไตรสารศรี

กรรมการ อดีตผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ตฟอร์แคนเซอร์

เราช่วยอะไรคุณได้บ้าง

สร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย
ให้คำปรึกษา
ด้านการดูแลผู้ป่วย
ให้คำแนะนำ
และประสานงานเครือข่าย
เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมองค์กร
จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดหารายได้
จัดทำทำเนียบ
ของสมาชิกชมรม 
และเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง

กลุ่มของคนมะเร็ง ที่แข็งแรงกว่ามะเร็ง

กลุ่มเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคใต้ รับฟัง "นมเย็นออนแอร์" ได้ทางวิทยุ FM.88.0 MHz. ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 20.00-21.00 น.

Ostomy volunteer จิตอาสา ทวารใหม่ (ทวารเทียม) เพื่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

ศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย

กำลังใจนั้นสร้างได้ มิตรภาพดีๆ ก็เช่นกัน

จาคี มะเร็งไดอารี่

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care)

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา
และสิทธิของผู้ป่วย

“หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนมาอาสากัน”

กิจกรรมที่ผ่านมา

Stronger Than Cancer

เพื่อให้เกิดการรวมตัวของผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภท ทุกระยะ ผู้รอดชีวิต ญาติ ผู้ดูแล จิตอาสา และกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณะสุข เป็นเครือข่ายที่เสริมสร้างพลังในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตลอดทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

Run Over Cancer ยิ่งวิ่งยิ่งห่าง…มะเร็ง

กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นโดย “ผู้ป่วยและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง” ร่วมกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

Fight Covid-19 with TCS

พวกเรา Thai Cancer Society ภายใต้ “มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง” ร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน เช่น เทใจดอทคอม, สถาบันไทยใส่ใจ, Ferrari Owners Club Thailand, Socialgiver, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ ภาคีเครือข่าย ได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้ปรึกษากันและคิดว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

รูปกิจกรรม